ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการขาขาดมากกว่า 50,000 คน สาเหตุส่วนใหญ่หรือประมาณ 45% ของผู้พิการขาขาดเกิดจากอุบัติเหตุทางการจราจร 25% เกิดจากการเหยียบกับดักระเบิด อีก 20% เกิดจากแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวาน ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 10% เป็นความผิดปกติมาแต่กำเนิดและปัญหาสุขภาพอื่นๆ โดยคนพิการส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน เมื่อสูญเสียขาก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะเข้ารับบริการทำขาเทียม จำเป็นต้องใช้ไม้ค้ำยัน สร้างความลำบากในการใช้ชีวิต

งานวิจัยการพัฒนาข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุนเฉลิมพระเกียรติ จึงเกิดขึ้น โดยฝีมือนักวิจัยไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ร่วมด้วยศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และบริษัทแฮลเซี่ยนเมทอล จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

 

Tags: , , , , , ,