รายการนำเสนอชุมชนวิทยาศาสตร์ ป่าหัวไร่ปลายนา หมู่บ้านสมบูรณ์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนสามารถอยู่อย่างพึ่งตนเองได้ และใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชุมชน เพื่อนำทรัพยาการที่มีในชุมชนมาก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านอาหาร ยารักษาโรคโดยใช้สมุนไพร การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี และการผลิตพลังงานทางเลือกใช้ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามวิถีแห่งความพอเพียง

 

Tags: , , , , , , ,