การบริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็วของมนุษย์ ทำให้ปริมาณของขยะเพิ่มขึ้น จนขยะไม่สามารถกำจัดได้ทัน และส่งผลกระทบอย่างยิ่ง ต่อสิ่งแวดล้อม การแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง จะทำให้เรารู้ถึงประเภทของขยะ และปริมาณขยะแต่ละชนิด ในแต่ละวัน แต่ละสถานที่ แล้วเราจะทำอย่างไร ให้สังคม หรือชุมชนของเรา มีส่วนร่วมในการแยกขยะ เพื่อให้ง่าย และสะดวก ต่อการจัดเก็บขยะแต่ละประเภท เพื่อนำขยะไปกำจัดต่อไป

ซึ่งในชุมชน หรือโรงเรียน สามารถมีส่วนร่วมได้ ด้วยการคิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และรักษาพื้นที่สีเขียวบนโลกไว้ อย่างเช่น การจัดตั้งศูนย์วัสดุรีไซเคิล เพื่อการคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะ ช่วยให้ประหยัดทรัพยากร และลดมลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อม

“ค่ายครูนักคิด พิชิตขยะ” เป็นกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดขึ้น โดยวัตถุประสงค์ คือ ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของวัสดุ และการรีไซเคิล และกระบวนการจัดการขยะ และเพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์ เป็นแกนสำคัญ ในการประสาน และสื่อกลาง ในการมีส่วนร่วมในชุมชน และโรงเรียนในการคิดกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขยะ

 

Tags: , , ,