จากปัญหาขาดแคลนจักษุแพทย์ในการตรวจรักษาโรคตา เช่น โรคต้อกระจกที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนห่างไกลจึงมีความจำเป็นต้องออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจก โดยอาศัยความร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวประสบปัญหาในการติดตามอาการของผู้ป่วย เนื่องจากแพทย์ต้องเดินทางเพื่อไปให้บริการแก่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

จากปัญหาทางด้านการส่งแพทย์ไปยังพื้นที่ และการติดตามผลในการรักษาจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โดยอาศัยกล้องส่องดวงตา (Slit-Lamp Biomicroscope) เป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการพัฒนาเครื่องมือเพื่อตรวจดวงตาจากระยะไกลผ่านทาง ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งจะทำให้จักษุแพทย์สามารถตรวจรักษา และติดตามการรักษาผู้ป่วย รวมถึงในอนาคตสามารถนำมาใช้ในการสอนและการทำวิจัย โดยไม่ขึ้นกับเวลาและสถานที่

 

Tags: , , , , , , ,