ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม วิธีผสมเทียมได้ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงพันธุกรรมของแม่โค และลดภาระการเลี้ยงดูพ่อโค แต่ปัญหาที่พบคือ แม่โคไม่แสดงอาการเป็นสัดหรือมีปัญหาทางด้านระบบสืบพันธุ์ ทำให้แม่โคจำนวนมากจึงพลาดโอกาสการผสมเทียมและตั้งท้อง วิธีการแก้ไขปัญหาแบบหนึ่งคือ ใช้การเหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่และผสมเทียมตามระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องสังเกตอาการเป็นสัดของแม่โค

นักวิจัยไบโอเทคได้พัฒนาเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำการตกไข่และผสมเทียมตามเวลาที่กำหนด วิธีการนี้ได้ทดสอบภาคสนามแล้ว ใช้ได้ผลดีกับสภาพประเทศไทยและราคาถูกกว่าวิธีที่พัฒนาในต่างประเทศ

ไบโอเทคได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการเหนี่ยวนำการตกไข่ให้กับแม่โค โดยให้ฟาร์ม/สหกรณ์เป็นผู้ผสมเทียม โดยได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการไปแล้วกับสหกรณ์และบริษัทหลายแห่ง ตัวอย่างเช่น สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น สหกรณ์โคนมพิมาย หจก.น้ำฝนฟาร์ม และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และเกษตรกรรายย่อยกว่า 1,000 ราย

 

Tags: , , , , , , ,