เซรามิกส์ สูตรเคลือบไร้สารตะกั่วสามารถเผาได้ที่อุณภูมิต่ำ (ที่ศูนย์ต้นแบบบผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิกส์ จ.ราชบุรี) เพื่อให้ผู้ประกอบการลดใช้พลังงานได้ การทดสอบหาสารตะกั่วและแคดเมียมทำได้ โดยนำภาชนะเซรามิกส์ที่ต้องการทดสอบมาล้างด้วยน้ำยาล้างจานทั่ว ๆ ไป แล้วล้างด้วยน้ำกลั่นตามลำดับ เพื่อให้ไม่มีสารปนเปื้อนบนภาชนะ ที่จะทดสอบมากที่สุด รอให้แห้ง แล้วรินกรดแอซิตริก ลงบนภาชนะที่จะทดสอบให้เต็ม แล้วนำเข้าตู้ที่ห่อ หุ้มด้วยสีดำ (เมื่อเติมกรดลงไปแล้วตะกั่ว และแคดเมียม จะมีปฏิกิริยาที่ไวต่อแสงเลยต้องครอบ ด้วยภาชนะสีดำ ส่วนกรดจะเป็นตัวเร่งให้สารพวกตะกั่วและแคดเมียมหลุดออกมา) ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมงแล้วนำกรดแอซิตริกที่อยู่ในภาชนะที่จะทดสอบเข้าเครื่องวิเคราะห์ หาสารตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนอยู่ (วิธีการทดสอบนี้เป็นสากลทั่วโลก ค่าตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนนี้แต่ละประเทศจะมีค่ามาตรฐานที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่ค่ามาตรฐานจะไม่เกิน 3)

สูตรเคลือบเซรามิกส์ไร้สารตะกั่ว มี 3 สูตร คือ
1. Na -1 ประกอบด้วยวัตถุดิบที่เตรียมเคลือบดิน คือ โซเดียมเฟลด์สปาร์ , ทราย , บอแรกซ์ , แคลไซค์ , ดินขาว และซิงค์ออกไซต์ ตัวช่วยหลอมคือ บอแรกซ์
2. GP-3 ประกอบด้วยวัตถุดิบที่เตรียมเคลือบดินเหมือนกันกับสูตรที่ 1 แต่ใช้เศษแก้วแทนโซเดียมเฟลด์สปาร์ ตัวช่วยหลอม คือ เศษแก้ว
3. L-5 ประกอบด้วยวัตถุดิบที่เตรียมเคลือบดินเหมือนกันกับสูตรที่ 1 แต่ใช้ลิเทียมคาร์บอเนตแทนบอแรกซ์ ตัวช่วยหลอม คือ ลิเทียมคาร์บอเนต (ตัวช่วยหลอม คือ ตัวที่มีอุณหภูมิในการหลอมต่ำสุดจะช่วยดึงอุณหภูมิในการหลอมของวัตถุตัวอื่น ๆ ลงมา)

 

Tags: , , , , , , , ,