โครงการทดสอบประสิทธิภาพระบบตามรอยวัตถุ (System for Wireless Object Tracking : SWOT พฤษภาคม 2551) เป็นการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี เกี่ยวกับอุปกรณ์การตรวจจับความเคลื่อนไหว ความสั่นสะเทือน ที่เกิดขึ้นจาก การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ หรือบุคคล สามารถนำมาใช้ประโยชน์ สำหรับภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งในภารกิจสกัด กั้นการลำเลียงยาเสพติด การป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง ตลอดจนการลักลอบนำรถยนต์ออกนอกประเทศ และการป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย ของกองกำลังติดอาวุธ ในบริเวณแนวชายแดน

 

Tags: , , , , , , , ,