ในปี 2547 สินค้าอาหารแปรรูป จากโครงการโอทอป ทั้งหมด 6,069 ผลิตภัณฑ์ ได้รับหมายเลข อย. เพียง 1,480 ผลิตภัณฑ์ และผ่านมาตรฐานอื่น เพียง 195 ผลิตภัณฑ์ แนวทางแก้ปัญหาแนวทางหนึ่ง คือ การให้ความรู้ในด้านการแปรรูปอาหารที่ถูกต้อง และสุขลักษณะที่ดี ในการผลิตอาหาร ให้มีความปลอดภัย โดยใช้หลักของ “จีเอชพี” ซึ่งเป็นการปฏิบัติ ให้ถูกสุขลักษณะที่ดี (GHP: Good Hygiene Pratice)

โดยประยุกต์ใช้หลักกฎหมายจีเอ็มพี (GMP: Good Manufacturing Practice) โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสถาบันการศึกษาในระดับท้องถิ่น สู่การเป็นวิทยากรด้านสุขลักษณะที่ดี ในการผลิตอาหาร เน้นการสร้างวิทยากรท้องถิ่น ในหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำความรู้ด้านสุขลักษณะที่ดี ในการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย ไปถ่ายทอดกับชุมชน

 

Tags: , , , , , , ,