คำว่า “ออแกนิก เกษตรอินทรีย์” เป็นคำที่ได้ยินได้ฟังบ่อยครั้งมากขึ้น ในระยะหลัง เพราะสุดท้ายแล้ว คนไทยบางส่วน เริ่มมองเห็นว่าการบริโภคอาหารไม่เป็นพิษ ย่อมทำให้สุขภาพจิต และร่างกายแข็งแรง “ไร่ปลูกรัก” เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการหลาย ๆ แห่งที่ริเริ่มน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อ 11 ปีก่อน

“ไร่ปลูกรัก” ดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 10 พบว่า กลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย เพราะสินค้าค่อนข้างมีราคา จากข้อจำกัด และขั้นตอนการบำรุงรักษา ซึ่งต้องปลูกตามฤดูกาล อีกทั้ง การไม่ใช้สารเคมีในการบำรุง หรือการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ทำให้ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ไม่สามารถแข่งขันด้านการตลาดมาได้มากนัก

จากปัจจัยดังที่กล่าวมา “ไร่ปลูกรัก”จึงต้องการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ผักดอง พริกดอง และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อื่นๆ ที่ใช้น้ำส้มสายชูหมักเป็นวัตถุดิบ เพราะปัจจุบัน ยังไม่มีการผลิตน้ำส้มสายชู จากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน และเป็นการต่อยอดผลผลิตจากผักสด จึงต้องการผลิตน้ำส้มสายชู จากข้าวเกษตรอินทรีย์ขึ้นมา เป็นทางเลือกให้กับกลุ่มรักสุขภาพ เพื่อขยายตลาด และต้องการฐานลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น

“โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมัก จากข้าวเกษตรอินทรีย์” จึงเริ่มขึ้น จากการความช่วยเหลือ และสนับสนุนของ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี รศ.วรวุฒิ ครูส่ง อาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ

 

Tags: , , , , , , , , ,