ในปี พ.ศ.2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้จัดตั้งโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเด็ก และเยาวชน ที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ได้รับการพัฒนาตามความสนใจ และตามความถนัด เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ทางเศรษฐกิจฐานความรู้ และเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

ค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร จะมีกิจกรรมพัฒนา และส่งเสริมเยาวชน ทางวิทยาศาสตร์ตลอดปี กิจกรรมจะเน้นความคิด สร้างสรรค์ และตอบสนองความหลากหลาย ในกระบวนการเรียนรู้ เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เลือกกิจกรรมที่สนใจ และถนัด ตลอดจนได้ปฏิบัติจริง และทำงานตามศักยภาพสูงสุดของตนเอง

 

Tags: , , , , , , , ,