คณะกรรมการองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ UNESCO จัดการประชุมใหญ่ที่ประเทศ ออสเตรเลีย มีมติรองรับศิลาจารึก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลก ในส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เมื่อจารึกวัดโพธิ์ ผ่านการจดทะเบียนแล้ว ทางคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกประเทศไทย ได้ขอให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ดำเนินการจัดทำฤาษีดัดตนฉบับดิจิทัล เพื่อเผยแพร่การออกกำลังเหล่านี้สู่สาธารณชน ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

การจัดทำฤาษีดัดตนฉบับดิจิทัล เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยแผนงานความทรงจำโลกแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารสุข สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกันคัดเลือกท่าฤาษีดัดตน 15 ท่า จาก 127 ท่า มาสร้างโมเดล 3 มิติให้สามารถุเคลือนไหวได้ (Rigging Skeleton) โดยใช้ซอฟท์แวร์สำหรับสร้างงาน 3 มิติ และใช้เทคนิควีดีโออีมูเลชั่น (Video Emulation) โดยการตัดภาพการเคลื่อนไหว ในวีดีโอของนักแสดงท่าฤาษีดัดตนทุก 1 วินาที แล้วนำข้อมูลที่ตัดแล้ว ใส่ให้ภาพ ฤาษี 3 มิติที่สร้างไว้ ทำให้ได้ภาพเคลื่อนไหว ที่เป็นธรรมชาติ เสมือนจริง

 

Tags: , , , , ,