โครงการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก ในกลุ่มผู้ประกอบการเซรามิกรายย่อย ในจังหวัดลำปางนั้น ได้จัดทำขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความพร้อม ในการถ่ายทอดความรู้ด้านเซรามิกให้แก่โรงงาน จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาจังหวัดลำปาง โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นผู้สนับสนุนเงินงบประมาณทั้งหมด ให้แก่หน่วยงานทั้ง 5 หน่วยงาน นำไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิตเซรามิก ในโรงงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 9 โรงงาน

สำหรับที่มาที่ไปของโครงการนี้ สืบเนื่องมาจาก ผลิตภัณฑ์เซรามิก เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กำหนดเป็นนโยบายให้การส่งเสริมและสนับสนุน ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่า ผลิตภัณฑ์เซรามิกยังมีศักยภาพเพียงพอในการที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ยังคงประสบปัญหาด้านการจัดการกระบวนการผลิต ผลผลิตที่ได้ค่อนข้างต่ำ และมีความสูญเสียในขั้นตอนการผลิตสูง

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พิจารณาเห็นว่า กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกในจังหวัดลำปางมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีคุณภาพ จึงกำหนดดำเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกขึ้น โดยใช้กลุ่มผู้ประกอบการเซรามิกขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยเน้นการสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพ และความสม่ำเสมอในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ( เอ็มเทค) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานโครงการ จำนวน 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานสมบูรณ์เซรามิค 1-2 และโรงงานเอ็ม. พี. เซรามิก โดยได้เริ่มเข้าไปดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานทั้งสอง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2550 จนกระทั่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนมกราคม 2551 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้น 11 เดือน

 

Tags: , , , , , , , ,