กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ได้ก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยมีนายปิยะทัศน์ ทัศนิยม เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิก 17 ครัวเรือน เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมให้สมาชิก ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตร ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ จากการใช้สารเคมี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของโลก กลุ่มมีกิจกรรมหลัก คือ การร่วมกันทำกองทุนปุ๋ย การทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการเกษตรด้วยตนเอง การจัดประชุม ให้ความรู้แก่สมาชิกอยู่เป็นประจำ และการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้

วิถีอินทรีย์ของเกษตรกรบ้านหนองมัง นอกจาการปลูกข้าวอินทรีย์แล้ว พวกเขายัง “ปลูกผักอินทรีย์” เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และเป็นอาชีพเสริม หลังการทำนา สวทช. โดยฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ได้นำเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ “โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง สำหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูก” ผลงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่งช่วยให้เกษตรกรปลูกผักได้ดีในหน้าฝน อีกทั้งยังมี ไวรัสเอ็นพีวี ราบิวเวอเรีย แบคทีเรียบีที ผลผลิตจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) เพื่อช่วยให้เกษตรกรจำกัดโรค และแมลงศัตรูพืชด้วยวิถีธรรมชาติ ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี ทำให้ทุกวันนี้กลุ่มเกษตรกร มีรายได้จากการปลูกผักอินทรีย์มาก มากกว่า 7 แสนบาทต่อปี

 

Tags: , , , , , , ,