การสัมมนาเรื่อง จุดประกายความคิดทำวิจัยเชิงพาณิชย์ ต้องคิดถึงอะไรบ้าง ?
กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 13:30 – 16:30 น.
ห้องประชุม CO-113 อาคารสำนักงานกลาง (CO) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผลงานวิจัยไม่สามารถพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเพราะที่ผ่านมานักวิจัยจะมุ่งไปที่การพัฒนานวัตกรรมเป็นหลักก่อน โดยอาจจะมิได้มีการศึกษาข้อมูลทางการตลาด กฎระเบียบข้อบังคับ และข้อจำกัดทางการผลิตไว้อย่างเพียงพอ ฉะนั้นการจะทำให้สินค้านวัตกรรมเป็นที่ยอมรับ สามารถผลิตได้จริงและเป็นที่ต้องการของตลาดได้นั้น ต้องย้อนความคิดกลับ โดยใช้การตลาดเดินนำหน้า พร้อมพิจารณาปัจจัยทางการผลิตและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถสนองความต้องการของ Supply Chain ได้อย่างแท้จริง

เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยและผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการตลาดและข้อกำหนดต่างๆ มากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมให้สามารถผลิตได้ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจึงได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด จัดการสัมมนาหัวข้อ “จุดประกายความคิดทำวิจัยเชิงพาณิชย์ ต้องคิดถึงอะไรบ้าง? กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ”

โดยได้เชิญตัวแทนจากภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมาบอกเล่าถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไข นอกจากนี้ยังได้เชิญตัวแทนจากองค์การอาหารและยา (อย.) มาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการขึ้นทะเบียน อย. รวมถึงข้อกำหนดใหม่ที่เรียกว่า ACTD เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาด AEC ด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,