การสัมมนาเรื่อง Nano – Characterization and Testing Service for AEC
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 13:30 – 16:15 น.
ห้องประชุม CC-405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

ปัจจุบันนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก โดยมียอดการเติบโตต่อเนื่องอย่างก้าวกระโดด การเปิดเขตการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงอาจนำมาซึ่งทั้งโอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรมของไทยในแง่ของการแข่งขัน สิ่งที่ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวมี 2 ประการ คือ การรับมือผลิตภัณฑ์นาโนจากการนำเข้า โดยการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ว่า มีสมบัติความเป็นนาโนและเป็นผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีจริงหรือไม่

อีกประการหนึ่งคือ การรักษาการได้เปรียบทางการแข่งขันของการส่งออกและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทยที่ต้องการจำหน่ายหรือส่งออกผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีที่จำหน่ายไปยังต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และแม้แต่ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จำเป็นต้องมีการระบุข้อมูลสำคัญและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ให้ประเทศคู่ค้าทราบถึงข้อมูลการใช้วัสดุนาโนในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นาโน หรือมีกระบวนการทางนาโนเทคโนโลยีในการผลิต โดยผู้ผลิตต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด ชนิด ส่วนประกอบของวัสดุนาโนที่ใช้ในการผลิต เพื่อเป็นการยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์มีการใช้หรือมีส่วนผสมที่เป็นวัสดุนาโน หรือมีกระบวนการที่ใช้นาโนเทคโนโลยีในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน สังกัด ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระดับนาโน จึงได้จัดการสัมมนาเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์นาโนทั้งในด้านการทดสอบประสิทธิภาพและการทดสอบด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นาโน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทราบถึงแนวโน้มล่าสุดในการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีที่อาจนำไปสู่การกีดกันทางการค้าได้ในอนาคตอันใกล้พลตรี ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู


ดร.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ


ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา


ดร.จริยา บัวเจริญ


คุณจักรวาล เพิ่มญาณวรรธน


คุณพอ บุณยรัตพันธุ์

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,