การสัมมนาเรื่อง ตอบโจทย์นวัตกรรมชาวบ้านเพื่อการเกษตร
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 13:30 – 16:30 น.
ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันด้านเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผนวกกับปัญหาโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาสากลที่ต่างเป็นผู้รับผลกระทบร่วมกัน ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของนวัตกรรม ซึ่งหมายถึง การทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ

ซึ่งรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร  มีลักษณะที่แสดงถึงความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเป้าหมายของนวัตกรรมคือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมจึงก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น และผลต่อความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีอาชีพในภาคเกษตรกรรมมากที่สุด ซึ่งผลิตผลทางการเกษตรล้วนพึ่งพิงแรงงานคน และปัจจัยทางธรรมชาติมากที่สุดและขณะเดียวกันก็เป็นปัญหามากที่สุดเช่นกัน  นวัตกรรมของชาวบ้านเพื่อการเกษตรจึงอาจจะเป็นตัวช่วยให้เกิดการเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร การบริหารจัดการด้านเกษตรกรรมด้วยเช่นกัน

จึงควรต้องทำความเข้าใจว่า ทำไมจึงต้องหันมาให้ความสนใจกับนวัตกรรมของชาวบ้าน และสามารถตอบโจทย์หรือช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ กลไกการเชื่อมต่อและเผยแพร่ความรู้ของนวัตกรรมชาวบ้านควรเป็นอย่างไร บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง

การสัมมนาครั้งนี้ มุ่งที่จะนำเสนอและเผยแพร่ตัวอย่างองค์ความรู้ของนวัตกรรมชาวบ้านที่ใช้ได้จริงในปัจจุบัน  เพื่อให้เกิดการขยายผลและใช้ประโยชน์ และร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำพาสังคมเกษตรกรรมให้ประสบอุปสรรคปัญหาน้อยลง และหาแนวทางความร่วมมือในการขยายผลนวัตกรรมต่างๆ  เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ในรับมือการเปลี่ยนแปลงของทุกสถานการณ์ในภาคการเกษตร ส่งผลให้ภาคเกษตรกรรมก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,