การสัมมนาเรื่อง พัฒนาศักยภาพธุรกิจไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับ AEC และเวทีโลก
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 09:00 – 12:00 น.
ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

เทคโนโลยี CAE (Computer Aided-Engineering) นับเป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมของไทยเป็นอย่างมาก เพื่อประโยชน์ในการออกแบบและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสมัยใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน โดยมีความสามารถในการจำลองลักษณะปัญหา วิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านกระบวนการผลิต การออกแบบ การพัฒนาคุณภาพ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์

ซึ่งส่งผลให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังช่วยในการลดเวลา ลดต้นทุนในการผลิต อย่างไรก็ตามพบว่า การใช้เทคโนโลยี CAE ในประเทศไทยยังมีอยู่ใน วงจำกัด เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานอย่างแท้จริง

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สังกัด สวทช. ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี CAE จัดงานสัมมนา “พัฒนาศักยภาพธุรกิจไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับ AEC และเวทีโลก” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังภาคอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ ภายในงานจะมีการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี CAE ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กับงานในอุตสาหกรรม และการเสวนา Case study จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เสริมศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจไทยในตลาด AEC 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,