การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี :
แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 08:30 – 12:30 น.
ห้องประชุม CO-113 อาคารสำนักงานกลาง (CO) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี : การจัดทำแผนปฏิบัติการนี้ เป็นกิจกรรมซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยฯ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างและขับเคลื่อนมาตรการและนโยบายต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ

โดยการร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้หน่วยงานตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดหลัก ตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยฯ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1)    สร้างและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาโน
2)    พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการและกลไกการกำกับดูแลและบังคับใช้
3)    สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ทั้งนี้ การนำแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีไปสู่แผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยีทั้งหมดของประเทศนั้น ต้องกำหนดจากบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายที่เหมาะสมในการดำเนินการร่วมกัน โดยการประชุมนี้จะเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยี

และนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การปฏิบัติและการติดตามผล ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและการเฝ้าระวังอันตรายอันไม่พึงประสงค์ด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคมต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,