การสัมมนาเรื่อง ศักยภาพและอนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพในประเทศไทย
Potential and Trend of Bioenergy and Biorefinery in Thailand
วันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 13:30 – 16:30 น.
ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) จ.ปทุมธานี

ในอนาคต อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้น ในอุตสาหกรรมการการผลิตพลังงาน สารเคมี และ วัสดุระดับโลก ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพอย่างมาก เนื่องจากมีวัตถุดิบทางการเกษตรที่หลากหลาย และมีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารเคมีที่มีความเข้มแข็ง

ปัจจุบัน ภาคเอกชนให้ความสนใจ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพ ในการลดการพึ่งพาการผลิตจากปิโตรเลียม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ของภาคอุตสาหกรรมไทย ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา


ดร.อัปสร เปลี่ยนสินชัย


ดร.ชญาน์ จันทวสุ


ดร.วศิมน เรืองเล็ก


ดร.อัปสร เปลี่ยนสินไชย


ดร.ชญาน์ จันทวสุ


ดร.วศิมน เรืองเล็ก


ถาม-ตอบ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,