การสัมมนาเรื่อง ศักยภาพและอนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพในประเทศไทย
Potential and Trend of Bioenergy and Biorefinery in Thailand
วันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 13:30 – 16:30 น.
ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) จ.ปทุมธานี

ในอนาคต อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้น ในอุตสาหกรรมการการผลิตพลังงาน สารเคมี และ วัสดุระดับโลก ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพอย่างมาก เนื่องจากมีวัตถุดิบทางการเกษตรที่หลากหลาย และมีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารเคมีที่มีความเข้มแข็ง ปัจจุบัน ภาคเอกชนให้ความสนใจ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพ ในการลดการพึ่งพาการผลิตจากปิโตรเลียม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ของภาคอุตสาหกรรมไทย ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,