การสัมมนาเรื่อง จากปาล์มน้ำมัน สู่ น้ำมันปาล์ม : วิกฤตหรือโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Oil Palm to Palm Oil : Crisis or Opportunity in AEC
วันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 09:00 – 17:00 น.
ห้องประชุม CO-113 อาคารสำนักงานกลาง (CO) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ปาล์มน้ำมัน เป็นหนึ่งในพืชที่มีศักยภาพและอยู่ในความสนใจของผู้ปลูกและผู้ประกอบการกิจการอุตสาหกรรมน้ำมัน เนื่องจากเป็นพืชน้ำมันที่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตน้ำมันปาล์มเป็นลำดับที่ 3 ของโลก รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากที่ภาครัฐได้เร่งผลักดันให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน และเพิ่มผลผลิต เพื่อรองรับกับยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) ซึ่งมีเป้าหมายในการทดแทนน้ำมันดีเซลฟอสซิลให้ได้ 5.97 ล้านลิตร/วัน ภายในปี 2564

จากการวิเคราะห์ผลผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศไทยที่ได้ต่อไร่ต่อปี พบว่า ปาล์มน้ำมันในประเทศไทยมีผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่น มาเลเซีย อีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า เนื่องจากโครงสร้างการผลิตปาล์มน้ำมันของไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยประมาณ 60% ทำให้ไม่สามารถวางแผนการผลิตและควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยจะเป็นอย่างไร เกิดวิกฤตหรือเป็นโอกาส ว. และ ท. จะช่วยเหลืออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดได้อย่างไร

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,