เนคเทคได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยมีหน่วยงานภายใต้ ได้แก่ สถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งมีภารกิจหลัก ในการวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนเครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักถึงประโยชน์ ในการประยุกต์เทคโนโลยี เพื่อคนสูงอายุ และผู้พิการอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง

ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้า โดยใช้คลื่นวิทยุ เป็นต้นแบบที่พัฒนาขึ้น สำหรับการควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน มีระยะทางระหว่างเครื่องรับ และเครื่องส่งประมาณ 20-30 เมตร ใช้งานได้ทั้งจากสวิตซ์ปกติ และจากรีโมทคอนโทรล ส่วนชุดแจ้งเหตุฉุกเฉินชุมชน ภายในบริเวณบ้าน จะเป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการส่งสัญญาณเตือนภัย ในรูปแบบของเสียงสัญญาณไซเรน และไฟเฟรช สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินให้บุคคลในครอบครัว ผู้ดูแล หรือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้รับทราบ กรณีต้องการขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์

 

Tags: , , , , , , ,