เกษตรกรรมไทยยุคปัจจุบัน จะต้องปรับตัวไปสู่การเพิ่มมูลค่า ให้กับสินค้าเกษตรมากที่สุด เพราะช่วยเพิ่มรายได้ และทำให้เกษตรกรสามารถอยู่รอด ทุกสถานการณ์ และรับมือกับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำได้ นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้พัฒนา”เครื่องจักรใหม่ระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบแยกเมล็ดในโดยไม่ใช้ไอน้ำ” เป็นเครื่องแรกของโลก

การทำงานของเครื่อง เริ่มจากส่งผลปาล์มไปแยกสิ่งปนเปื้อน ที่เครื่องทำความสะอาด จากนั้นนำปาล์มเข้าสู่เครื่องอบผลปาล์ม เพื่อไล่ความชื้น หลังจากผลปาล์มถูกอบ จะถูกลำเลียงเข้าสู่เครื่องชั่งไหล ให้ได้ปริมาณตามที่กำหนด นำผลปาล์มเข้าสู่เครื่องแยกเนื้อและเมล็ด โดยเมล็ดปาล์มจะถูกลำเลียง เข้าสู่เครื่องแยกเมล็ดและเส้นใย และนำเมล็ดปาล์มไปจำหน่าย

ส่วนเนื้อปาล์ม จะถูกลำเลียงเข้าสู่เครื่องหีบน้ำมัน เนื้อปาล์มจะถูกบีบอัด จนได้น้ำมันเหลือกากปาล์ม สามารถใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ได้ โดยน้ำมันจากขั้นตอนการหีบ จะถูกลำเลียงไปเครื่องกรอกหยาบ เพื่อแยกกากขนาดใหญ่ และเครื่องกรองแบบละเอียด ก่อนได้น้ำมันปาล์มดิบ นำไปจำหน่ายได้ทันที ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นการบริโภค หรือทำไบโอดีเซล

จุดเด่นของเครื่อง อยู่ที่การไม่ใช้ไอน้ำ ทำให้ไม่เกิดน้ำเสียในการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสกัดเนื้อปาล์มได้ผลผลิตสูง อยู่ที่ 20 กิโลกรัม ต่อปาล์มสดจำนวน 100 กิโลกรัม ส่วนเครื่องทั่วไปให้ผลผลิตที่ 17 กิโลกรัมต่อปาล์ม 100 กิโลกรัม เครื่องจักรที่ออกแบบมา เหมาะสมกับเกษตรกร ที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มมากกว่า 3,000 ไร่ ชุมชนที่ปลูกปาล์ม หรือสหกรณ์ต่างๆ สามารถรวมกลุ่ม เพื่อซื้อเครื่องจักร นำปาล์มมาแปรรูปทันที เพราะปาล์มมีอายุ 7 วัน และช่วยแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำให้เกษตรกร

นวัตกรรมใหม่ของเครื่องจักร จะเข้ามาตอบโจทย์ และแก้ปัญหาราคาสินค้าตกต่ำของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี และเป็นแรงจูงใจที่สำคัญ กับการทำเกษตรยุคใหม่ ที่ไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง และสร้างรายได้แบบยั่งยืน

 

Tags: , , , , , , , , , ,