การพัฒนางานด้านออโตเมชั่น จำเป็นที่จะต้องใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีหลายสาขามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ มาฟังมุมมองของคุณอนันต์ วงศ์ทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรทเทค ไซเบอร์เนติกส์ จำกัด ที่มีโครงการร่วมกับ สวทช. ในการสนับสนุนงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผลักดันงานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพ

 

Tags: , , , , , , , ,