ด้วยปัจจุบัน ยังมีการใช้ปูนซีเมนต์ในการก่อสร้าง กันอย่างแพร่หลาย โดยในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์นั้น ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ประมาณร้อยละ 7 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ที่มนุษย์ปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆ นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก จึงมีการวิจัย และคิดค้นสาร ที่จะสามารถนำมาใช้ทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ขึ้น เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง จึงคิดค้นจนได้สารที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับปูนซีเมนต์ขึ้นมาชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อเรียกว่า จีโอโพลิเมอร์ ขึ้น ซึ่งสามารถใช้งานทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ได้เป็นอย่างดี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 6 เท่า

นอกจากนี้ นักวิจัยยังได้ทำการทดสอบ คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของจีโอโพลิเมอร์ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าจีโอโพลิเมอร์นั้น มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ได้จริง ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบความแตกต่างของน้ำหนักของปูนซีเมนต์ กับจีโอโพลิเมอร์ การตรวจสอบการทนไฟ ตามค่ามาตรฐานที่ต้องมีความทนไฟอย่างน้อย 1- 4 ชั่วโมง และการทดสอบความแข็งแรงของปูนซีเมนต์ เปรียบเทียบกับจีโอโพลิเมอร์ รวมไปถึงการทดสอบการขยายตัวของจีโอโพลิเมอร์ ในสารละลายซัลเฟต ที่เป็นการทดสอบพื้นฐาน ที่จะต้องมีการทดสอบตามหลักวิศวกรรมนั่นเอง

 

Tags: , , , , , ,