เกษตรกรรม ถือได้ว่าเป็นอาชีพหนึ่ง ที่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศของเรา ใช้เลี้ยงชีพ โดยขั้นตอนการทำสวน ทำไร่ ทำนา ส่วนใหญ่ก็จะได้รับการสืบทอดวิธีการทำ มาจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะการเตรียมดิน ที่มีกรรมวิธีค่อนข้างเยอะ ในการเตรียมดินเพื่อทำการเพาะปลูก ตั้งแต่การไถเปิดหน้าดิน หรือที่เรียกว่าการไถดะเพื่อเปิดหน้าดิน ต่อด้วยการไถแป รเพื่อทำให้ดินมีขนาดเล็กลง และขั้นตอนสุดท้าย การไถพรวน ที่จะทำให้ดินร่วนขึ้น เหมาะแก่การเพาะปลูก

จะเห็นได้ว่า แค่ขั้นตอนการเตรียมดิน เกษตรกรก็ต้องเสียเวลาในการเตรียมดินถึงสามขั้นตอน เสียทั้งเวลา และต้นทุนที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมัน ค่าแรงคนงาน และนอกจากนี้ ยังต้องมีเครื่องมือ ที่ต้องใช้ในการไถ ไม่ว่าจะเป็นผาน ที่ใช้ในการไถดะ และไถแปร และชุดพรวนดินจอบหมุน ที่ใช้ในการไถพรวน

แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ด้วยงานวิจัยของคนไทย ที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนาชุดพรวนดินจอบหมุน ที่สามารถปรับความเร็วได้ถึง 4 ระดับ เพื่อช่วยให้เกษตรกรใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยใช้เครื่องมือในการไถนาเพียงชิ้นเดียว ก็สามารถที่จะเตรียมดิน ให้พร้อมในการปลูกได้เลย ทำให้ไม่ต้องเสียเวลา และสามารถลดต้นทุนในการทำงานได้อีกด้วย

 

Tags: , , , , , , ,