การสัมมนาเรื่อง จากไทย สู่สากล “ความท้าทายของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร” (From Local to Global: The Challenges for Thai Herbal Industry) วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09:00 – 12:00 น. ห้องประชุม CC-306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตเครื่องสําอางไทย

ด้วยมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี มีอัตราการเติบโตมากกว่า 20% ต่อปี และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทําให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ และมีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล จากปัจจัยความหลากหลายทางชีวภาพ และความพร้อมด้านเทคโนโลยี แต่จากปัญหาต่างๆ ทั้งด้านนโยบาย กฎระเบียบ และการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ทําให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการสัมมนาจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพ โอกาส และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส มองปัญหาด้วยปัญญา เพื่อให้สามารถสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแนวโน้มและทิศทางของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอนาคต
ผศ. ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


คุณไพศาล เวชพงศา
บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จํากัด


คุณชัชวาร พงษ์พิบูลย์
บริษัท ขาวละออเภสัช จากัด


คุณเมธา สิมะวรา
บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จํากัด


ผศ. ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ถาม-ตอบ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,