การสัมมนาเรื่อง เส้นทางสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Towards Low-Carbon Business and Sustainable Development) วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 13:30 – 16:30 น. ห้องประชุม CC-307 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

จากการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกกําลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society) ซึ่งส่งผลให้การดําเนินธุรกิจแบบกรีนและการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นการนําเสนอข้อมูล และประสบการณ์การดําเนินธุรกิจแบบ Green/Low-Carbon และการพัฒนาชุมชนและสังคมสู่เส้นทางของ Low-Carbon Destination อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนกล่าวต้อนรับและนําเข้าสู่การสัมมนา
รศ. ดร. ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ
ประธานคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และผู้อํานวยการโปรแกรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


ธุรกิจคาร์บอนต่ํา: SCG Do It Green
คุณชลธร ดํารงศักดิ์
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศและความยั่งยืน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)


“เกาะหมาก” ต้นแบบ Low-Carbon Destination การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
พล.ต.หญิง จรัสพิมพ์ ธีรลักษณ์
ผู้จัดการพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.1)
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)


“เกาะหมาก” ต้นแบบ Low-Carbon Destination การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อาจารย์นันท์ ภักดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านโซล่าเซลล์


“เกาะสมุย” ต้นแบบการพัฒนา Low-Carbon Town
ดร. สรวิทย์ นันต์จารุวงศ์
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


กล่าวปิด
ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์
ผู้อำนวยการฝ่าย
สถาบันวิทยาการ สวทช.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,