การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ บทบาทที่เปลี่ยนไปของครูและนักเรียน ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยนำผลงานวิจัยและกรณีตัวอย่างจากกิจกรรม ของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสัมมนาเรื่อง “สานต่อโครงการไอทีตามพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21” วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09:00–12:00 น. ห้องประชุม CC-306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,