การสัมมนาเรื่อง นาโนเทคโนโลยี: ประโยชน์และการประยุกต์ในด้านสิ่งแวดล้อม วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.45 น. ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ด้วยประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่ตามมาอย่างต่อเนื่อง การจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการหาแนวทางบรรเทาและป้องกันมลพิษที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม การนำองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นวัสดุ หรือเครื่องมือเป็นแนวทางที่จะสามารถช่วยลด บำบัด หรือตรวจวัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั้งในดิน น้ำ และอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนที่ 1/6

ตอนที่ 2/6

ตอนที่ 3/6

ตอนที่ 4/6

ตอนที่ 5/6

ตอนที่ 6/6

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,