การสัมมนาเรื่อง ผลกระทบสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศในประเทศไทย วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.05 น. ห้องประชุม CC-403 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศอันเนื่องมาจากกระบวนการทางธรรมชาติ อาทิ การเกิดภูเขาไฟระเบิด และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ มนุษย์มีการบุกรุกทำลายป่าเพื่อเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย จำนวนต้นไม้ลดลง การใช้พลังงานเชื้อเพลิงต่างๆ ทั้งในการขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม และในชีวิตประจำวัน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ซึ่งกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในด้านการดำรงชีวิต การหาอาหาร การสืบพันธุ์ ตลอดจนการเจริญเติบโตของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวไม่ได้ก็ต้องสูญพันธุ์ไป

มนุษย์ก็ได้รับผลกระทบโดยการขาดแคลนอาหารและน้ำ การเกิดน้ำท่วม การมีที่อยู่อาศัยที่ลดลงจากการที่น้ำทะเลสูงขึ้น ดังนั้น การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตและผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศในประเทศไทย ได้แก่ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรนกและสัตว์ต่างๆ ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสะสมคาร์บอนของต้นไม้ในป่าฟื้นตัว ตลอดจนความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย จึงมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ทุกภาคส่วนทราบข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศของประเทศไทย เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการรองรับทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระะบบนิเวศในอนาคต เพื่อเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในอนาคตตอนที่ 1/4

ตอนที่ 2/4

ตอนที่ 3/4

ตอนที่ 4/4

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,