การสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีพลังงาน ทางสู่อนาคตของ AEC วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุม CC-306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

เทคโนโลยีพลังงานสะอาดทั้งในด้านพลังงานหมุนเวียน อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน (AEC) งานสัมมนานี้จะนำเสนอแผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและแนวโน้มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทย รวมไปถึงทิศทางเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต ได้แก่ เซลล์สุริยะแบบใหม่ ตัวเก็บประจุยิ่งยวด แบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง และหลอดประหยัดไฟ LED เป็นต้นตอนที่ 1/6

ตอนที่ 2/6

ตอนที่ 3/6

ตอนที่ 4/6

ตอนที่ 5/6

ตอนที่ 6/6

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,