การสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว: การวิจัยพัฒนาเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติสู่เชิงพาณิชย์ (Innovation towards green textiles: R&D on natural fibers and natural dyes for commercial products) วันพุธที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้องประชุม CC-404 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

จากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาแปรรูป รวมถึงเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติ มาทำเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับตกแต่ง และของใช้ต่างๆ ซึ่งจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ทำให้มีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องตอนที่ 1/7

ตอนที่ 2/7

ตอนที่ 3/7

ตอนที่ 4/7

ตอนที่ 5/7

ตอนที่ 6/7

ตอนที่ 7/7

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,