การสัมมนาเรื่อง การเพิ่มมูลค่าของก๊าซชีวภาพ วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 16.20 น. ห้องประชุม CC-405 อาคารศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ปัจจุบันมีการหันมาใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิล พลังงานทดแทนที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงอย่างหนึ่ง คือ ก๊าซชีวภาพ ที่ซึ่งผลิตได้จากกระบวนการหมักของเสียในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดความร้อนอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในประเทศควบคู่ไปกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อประเทศอย่างแท้จริง

การประชุมสัมมนาจึงได้จัดเพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญด้านการเพิ่มมูลค่าของก๊าซชีวภาพของไทยและของนานาชาติ โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลด้านเทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าของก๊าซชีวภาพ ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อให้เหมาะสมสำหรับนำไปใช้กับรถยนต์ ในงานสัมมนานี้โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของประเทศตอนที่ 1/5

ตอนที่ 2/5

ตอนที่ 3/5

ตอนที่ 4/5

ตอนที่ 5/5

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,