การสัมมนาเรื่อง การผลักดันผลงานวิจัยผ่านช่องทาง Crowdfunding และ Social Enterprise วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องประชุม NT-106 อาคารเนคเทค (NT) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาแนวทางใหม่ๆ สำหรับการระดมทุนเพื่อทำธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว แนวทางระดมทุนดังกล่าวเหมาะกับทั้งผู้ประกอบการ และผู้วิจัยพัฒนา ที่ต้องการทุนจำนวนหนึ่ง เพื่อกิจกรรมทางสังคมอันไม่สร้างผลตอบแทนทางตรงแก่ผู้สนับสนุนชัดเจนนัก หรือเป็นการพัฒนาผลงานที่มีความเสี่ยงในการลงทุนสูงสำหรับผู้ลงทุนรายเดียว

แนวคิดเรื่อง Crowdfunding และ Social Enterprise เป็นแนวคิดใหม่เพื่อการระดมทุนแบบใหม่ดังกล่าว โดย Social Enterprise เป็นการทำเพื่อธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมิได้มุ่งที่การทำธุรกิจให้ได้กำไรสูงสุด แต่ธุรกิจสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ในขณะที่ Crowdfunding เป็นวิธีการหนึ่งในการระดมทุนเพื่อตอบโจทย์บางเรื่อง โดยผู้ที่สนใจเป็นผู้สนับสนุนให้เงินทุน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจความสนใจทางการตลาดในเบื้องต้นได้

การเสวนาในครั้งนี้ จะเป็นการให้ความคิดเห็นต่อแนวทางการระดมทุนใหม่ๆ ดังกล่าว ซึ่งสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการของไทยให้ออกสู่ตลาดอย่างแท้จริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายตอนที่ 1/4

ตอนที่ 2/4

ตอนที่ 3/4

ตอนที่ 4/4

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,