การสัมมนาเรื่อง คุณค่าของไหม มิใช่แค่ผ้าทอ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม CC-403 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การสัมนาเรื่องคุณค่าของไหม มิใช่แค่ผ้าทอนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงการนำวัตถุดิบไหมมาใช้ในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่การผลิตเส้นไหม น้ำทิ้งจากน้ำกาวไหม การผลิตเซริซินและเปปไทด์จากน้ำกาวไหม การทดสอบความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการนำมาใช้ทางด้านการแพทย์ สุขภาพและความงาม โดยครอบคลุมตั้งแต่ ระบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงไหม การพัฒนาวิธีการสกัดน้ำกาวไหมเพื่อให้ได้เซริซินคุณภาพ

การวิจัยทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเซริซินและเปปไทด์จากน้ำกาวไหม เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการนำน้ำกาวไหมมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์สุขภาพและเครื่องสำอาง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมในประเทศไทยให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมไหม และเครื่องสำอางของประเทศไทยตอนที่ 1/5

ตอนที่ 2/5

ตอนที่ 3/5

ตอนที่ 4/5

ตอนที่ 5/5

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,