การเสวนาเรื่อง อดีต ปัจจุบัน อนาคต อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (Internet Development in Thailand: Past, Present and Future) วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องโถง ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) ทาวเวอร์ A

ด้วยปัจจุบัน รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบรอดแบนด์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน ในการส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศต่อไป

การเสวนาในครั้งนี้ จะบรรยาย และร่วมกันอภิปรายถึง พัฒนาการของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ตั้งแต่การเชื่อมต่อเครือข่ายในระยะแรก ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายในสถาบันการศึกษา จนถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ต ที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้

การเสวนา จะกล่าวถึงการนำเอา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Internet of Things, Big Data, Cloud Computing ฯลฯ มาสร้างมูลค่าเพิ่มต่อการดำเนินชีวิต การทำงาน และการพัฒนาประเทศ ผู้ร่วมเสวนา เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในวงการอินเทอร์เน็ต ในยุคแรกเริ่ม และผู้ที่มีบทบาท ในการประยุกต์ การใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตตอนที่ 1/4


ตอนที่ 2/4


ตอนที่ 3/4


ตอนที่ 4/4

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,