การสัมมนาในหัวข้อ “การขึ้นทะเบียน น่ารู้ กับ อย.” วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 – 16:30 น. ห้อง CC-405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ปัจจุบันการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น และได้รับความสนใจทั้งในภาครัฐและเอกชน ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการวิจัย ต่อยอด และสร้างนวัตกรรมภายในประเทศ เพื่อนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ และบริการที่ทันสมัย

ดังนั้น การส่งเสริมผลงานนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอุปโภคและบริโภค และส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อมนุษย์ จึงจำเป็นต้องขออนุญาต โดยการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของผู้บริโภค โดย อย. ได้จำแนกผลิตภัณฑ์สุขภาพออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติด

อนึ่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม เพื่อค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ จึงสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้จากงานวิจัยผ่านการรับรอง ก่อนนำไปผลิตหรือจำหน่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความน่าเชื่อถือทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ การขอขึ้นทะเบียน อย. กฎหมายและหลักเกณฑ์สำคัญที่ควรทราบ ในงานเสวนาหัวข้อ “การขึ้นทะเบียน น่ารู้ กับ อย.”กล่าวเปิดการสัมมนาในหัวข้อ “การขึ้นทะเบียน น่ารู้ กับ อย.”
โดย ศ.นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
รอง ผพว. สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา, สวทช.


การบรรยายในหัวข้อ “แนะนำหน่วยงาน อย. และหลักการขึ้นทะเบียนทั่วไป”
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ภก.วินิต อัศวกิจวิรี
ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา


การบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานอาหาร การจำแนกประเภทของอาหาร ข้อมูลที่จำเป็นในการขอขึ้นทะเบียนอาหาร”
โดย ผู้เชี่ยวชาญ มาลี จิรวงศ์ศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหารและยา
สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


การบรรยายในหัวข้อ “การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุและผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทย”
โดย ภก. วิทวัส วิริยะบัญชา
กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด (งานประเมินทะเบียนยาชีววัตถุ)
สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


การบรรยายในหัวข้อ “หลักการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ และกฎหมายเครื่องมือแพทย์”
โดย ภญ. กรภัทร ตรีสารศรี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบังคับดูแลก่อนออกสู่ตลาด
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,