การสัมมนาในหัวข้อ “การขึ้นทะเบียน น่ารู้ กับ อย.” วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 – 16:30 น. ห้อง CC-405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ปัจจุบันการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น และได้รับความสนใจทั้งในภาครัฐและเอกชน ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการวิจัย ต่อยอด และสร้างนวัตกรรมภายในประเทศ เพื่อนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ และบริการที่ทันสมัย

ดังนั้น การส่งเสริมผลงานนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอุปโภคและบริโภค และส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อมนุษย์ จึงจำเป็นต้องขออนุญาต โดยการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของผู้บริโภค โดย อย. ได้จำแนกผลิตภัณฑ์สุขภาพออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติด

อนึ่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม เพื่อค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ จึงสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้จากงานวิจัยผ่านการรับรอง ก่อนนำไปผลิตหรือจำหน่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความน่าเชื่อถือทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ การขอขึ้นทะเบียน อย. กฎหมายและหลักเกณฑ์สำคัญที่ควรทราบ ในงานเสวนาหัวข้อ “การขึ้นทะเบียน น่ารู้ กับ อย.”ช่วงที่ 1


ช่วงที่ 2


ช่วงที่ 3


ช่วงที่ 4


ช่วงที่ 5

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,