เอ็มเทค สวทช. ร่วมมือกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้การสนับสนุนของ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินโครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วน การใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยล่าสุดมีการต่อยอดเทคโนโลยี เฮช-เฟม (H-FAME) จากโครงการร่วมวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น ซาเทรป (SATREPS) เพื่อผลิตในระดับโรงงานสาธิตได้สำเร็จในประเทศ เพื่อการทดสอบในรถยนต์

โดยขณะนี้ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME ให้กับโรงงานผลิตไบโอดีเซล 2 บริษัท คือ บริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทบางจากไบโอฟูเอล จำกัด โดยน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูง H-FAME ที่ผลิตได้จะถูกนำไปผสมเป็นน้ำมัน B10 (บีสิบ) เพื่อใช้ทดสอบวิ่งในรถกระบะจำนวน 8 คัน ระยะวิ่งประมาณ 100,000 กิโลเมตรต่อคัน และนำไปทดลองใช้กับรถยนต์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นใจกับทุกภาคส่วน

 

Tags: , , , , , , , , , , ,