เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ สนับสนุนผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารของไทย โดยเฉพาะด้านชาและกาแฟ ให้มีการทำนวัตกรรมมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ โดยได้ให้คำปรึกษาและแนะนำ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ด้านชาและกาแฟให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนากระบวนการแปรรูปชาและกาแฟ ให้มีคุณภาพดีด้วยเทคโนโลยีระดับสูง

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในภาคเหนือ ยังได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัย เข้าถึงเครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และการทดสอบตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านต่างๆ ที่มีมาตรฐานในระดับสากล บริการเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการปลูก การจัดการคุณภาพของผลผลิต บริการคลิกนิกเกษตรเพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการให้คำแนะนำ เพื่อการขึ้นทะเบียนแปลงปลูก ตามระบบรับรองการผลิต ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมโยง ต่อยอดธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่ระดับสากล

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,