การสัมมนาหัวข้อ “การวิจัย และ การสร้างนวัตกรรมกับอุตสาหกรรมสุขภาพในอนาคต” วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯแนวโน้ม ทิศทางการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในอนาคต
โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


นโยบายขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
โดย ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)


Smart Hospital เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับโรงพยาบาล
โดย นพ.อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ


การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการรักษา
โดย นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

 

Tags: , , , , , , , , , , ,