รางวัลชมเชย การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช. โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงาน: ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

แก้ว สาวสวยอาชีพพนักงานบริษัท ดันเกิดเหตุปากชนขอบอ่างล้างมือทำให้ฟันหน้าของเธอหัก แก้วจึงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อปิดบังไม่ให้เพื่อนร่วมงานเห็นว่าฟันเธอหัก แต่เมื่อเพื่อร่วมงานทราบจึงติดต่อศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) หน่วยงานภายใต้ สวทช. เพื่อขอความช่วยเหลือในการทำรากฟันเทียมขึ้นมาทดแทน จึงทำให้แก้วมีความหวังที่จะมีฟันหน้าอีกครั้ง

สมาชิก ประกอบด้วย
นายขจรศักดิ์ กั้นใช้
นายสมประสงค์ สีลาดเลา
นายสมิทธิโชติ โพธิสุวรรณชาติ
นายศุภกิตติ์ อุดมอิทธิพงศ์
นายอัครวีร์ มีเฉลา
นายทรงพล อุดมปัญญารัตน์
นายวงศพัทธ์ รัตนวิจารณ์

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,