สวทช. ร่วมกับ สรพ. ริเริ่มโครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข หรือ 2P @Safety Tech พัฒนานวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยผลงานหนึ่งในโครงการมาจากการจับคู่ระหว่าง บริษัทอินเทลลิเจ็นซ์ ซิสเท็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด Startup ในโครงการของศูนย์พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ กับโรงพยาบาลระยอง เพื่อร่วมกันพัฒนา “ริสแบนด์” ระบบระบุตัวตนผู้ป่วยแผนกฉุกเฉิน”

โดย “ริสแบนด์” นี้มีจุดเด่นคือสามารถระบุตัวตนของผู้ป่วย ระดับความรุนแรงของอาการ และกระบวนการรักษา โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากหน้าจอแสดงผล จึงช่วยลดความผิดพลาด และลดขั้นตอนในการทำงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น อุปกรณ์ชนิดนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้งานได้ซ้ำถึง 200,000 ครั้ง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,