สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีโรงเรือนโครงสร้างไม้ไผ่เพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง โดยประยุกต์จากโรงเรือนโครงเหล็กแบบ 2 ชั้น ที่พัฒนาและออกแบบตามหลักพลศาสตร์ของไหล จึงมีระบบการไหลเวียนอากาศ ช่วยลดการสูญเสียผลผลิตจากอากาศที่ร้อนจัดได้เป็นอย่างดี มีต้นทุนในการก่อสร้างน้อยกว่าโรงเรือนโครงสร้างเหล็ก ซึ่งถ้าใช้ไม้ไผ่ในท้องถิ่นและคนในชุมชนประกอบเองได้ก็จะต้นทุนลดลงได้อีก

สวทช. จึงร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนหลังคา 2 ชั้นจากโครงสร้างไม้ไผ่สำหรับปลูกผักให้แก่วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างโรงเรือน โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญงานโครงสร้างไม้ไผ่จาก Bamboo family group เช่น ความรู้ในการเลือกไม้ไผ่ วิธีการเชื่อมต่อไม้ไผ่ ตลอดจนการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุโครงสร้างไม้ไผ่ ซึ่งช่วยชุมชนให้พึ่งพาตัวเองได้ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิต

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,