กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ไบโอเทค สวทช. เห็นความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีระบบ Plant Factory ซึ่งเป็นระบบปิดที่มีความปลอดภัยสูง สามารถควบคุมปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้ง น้ำ อากาศ ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้นและสารอาหารต่างๆ มาช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ ทำให้สมุนไพรเติบโตได้เต็มศักยภาพ ผลิตสารออกฤทธิ์ได้ปริมาณมากและสม่ำเสมอ ได้ผลผลิตสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ที่มีมาตรฐานสูง

 

Tags: , , , , , , , ,