โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับมหาวิทยาลัย เป็นโครงการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ด้วยความร่วมมือการวิจัยที่เป็นความเชี่ยวชาญของอาจารย์และนักวิจัยของ สวทช. ที่ตรงตามหัวข้องานวิจัยในยุทธศาสตร์เป้าหมายของประเทศ และมีเครือข่ายสถาบันการศึกษา รวมถึงสถาบันการวิจัยที่มีชื่อเสียงต่างประเทศ

ดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการผลิตนักวิจัยอาชีพรุ่นเยาว์คุณภาพสูงให้กับประเทศ จากโปรแกรมการศึกษาที่มุ่งเน้นการทำวิจัย ภายใต้การดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองฝ่าย โดยมีปัจจัยสู่ความสำเร็จ คือความร่วมมือด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล โครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ สวทช. แล้ว จำนวน 8 มหาวิทยาลัย ด้วยกัน

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,