ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน สวทช. หรือ Sustainable Manufacturing Center – SMC จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย มุ่งไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 พัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะทุกระดับ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูง ในด้านของงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อมุ่งตอบโจทย์ EECi โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรในระดับอาชีวศึกษา

SMC ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก EEC และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษา ครั้งแรกเมื่อปี 2564 ในการแข่งขัน IoT Hackathon Gen R 2022 เพื่อมุ่งพัฒนาเยาวชนอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ EEC ให้มีทักษะด้านข้อมูลไอโอทีอุตสาหกรรมและรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในภาคการผลิตของอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,