การเสวนาในหัวข้อ “ยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมการเกษตร” ในงานประชุมประจำปี 2560 สวทช.ภาคเหนือ “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

เสวนาให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไอเดียจากผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจที่นำนวัตกรรมใหม่ๆ มายกระดับผลิตภัณฑ์ขององค์กร ภายใต้กลไกการบริการและสนับสนุนของ สวทช. เพื่อต่อยอดธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

Tags: , , , , , , , , , , , ,