มุมมองจากประสบการณ์ 14 ปี ของความร่วมมือระหว่างบริษัทเว๊ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด กับ สวทช. ผ่านทางโครงการของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ในการพัฒนากระบวนการของกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา และการผลิต ทำให้วันนี้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ

 

Tags: , , , , , , , , , ,