การสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (Nanotechnology Innovation for Smart Life) วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-16.15 น. ห้องประชุม CC 307 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี และการนำนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร และผลิตภัณฑ์อุปโภคในบ้านเรือน ให้มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะด้าน โดยเน้นการพัฒนาการออกแบบ และสังเคราะห์วัสดุนาโน ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะด้าน และเคลือบในระดับนาโน เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้าน ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ในครัวและบ้านเรือน ผลิตภัณฑ์เพิ่มความสะดวกสบาย ในการใช้ชีวิตประจำวันแบบสังคมยุคใหม่ตอนที่ 1/3


ตอนที่ 2/3


ตอนที่ 3/3

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,